Zarządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej  w GSPZPOZ w Iłży. – Plik PDF do pobrania

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży ul. Bodzentyńska 17 informuje, że ze względu na sytuację epidemiologiczną udzielamy porad medycznych również telefonicznie  tel. 48 616 33 67. Pacjenci  stosujący leki  w chorobach przewlekłych mogą uzyskać e-receptę telefonicznie bez osobistej wizyty w przychodni. Prosimy o stosowanie się do zaleceń profilaktyki epidemiologicznej.

Gminny Samodzielny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży Informuje o udzielaniu świadczeń na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych

Miejsce udzielania świadczeń Harmonogram udzielania e-porad Forma udzielania e-porad Dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać świadczenie
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży ul. Bodzentyńska 17

Wtorek 12.00-13.00

Piątek 12.00-13.00

TELEFON 0 48 616 33 67                 wew. 36
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim- Filia Jasieniec Iłż. 79

Wtorek 11.00-12.00

Środa 13.30-14.30

TELEFON 0 48 616 00 69


Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży realizuje świadczenia w ramach następujących bezpłatnych programów profilaktycznych (bez skierowania)

Program profilaktyki chorób układu krążenia:

Realizacja programu polega na przeprowadzeniu wywiadu-ankiety, wykonaniu badania krwi (poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy), pomiarze ciśnienia tętniczego krwi i obliczeniu wskaźnika masy ciała BMI. Z programu mogą korzystać osoby, które ukończyły 35, 40, 45 lub 55lat, bądź osoby u których nie zostały rozpoznane choroby układu krążenia.

Program profilaktyki gruźlicy

Realizacja programu polega na przeprowadzeniu wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety oraz edukacji zdrowotnej. Z programu mogą korzystać osoby nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy w tym:                       – osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,                   – osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.


1. Przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży kieruje Zastępca Kierownika ds. Lecznictwa, przy pomocy kierownika zespołu pielęgniarek i położnych oraz pielęgniarki koordynującej.

2. Zadania gabinetów medycyny szkolnej nadzoruje pielęgniarka ds. koordynacji i nadzoru pracy innych pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania.

3. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 – 18:00.

4. W pozostałych godzinach i dniach tygodnia, nie wymienionych w ust. 1 – 2, świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane są przez podmioty lecznicze wyłonione w drodze konkursu przez NFZ. Informacja o adresach i numerach telefonu tych podmiotów leczniczych jest podawana pacjentom w sposób przyjęty w GSPZPOZ.

Organizacja i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej

1.  Podstawowa opieka zdrowotna, definiowana jest jako świadczenie zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz w miejscu pobytu pacjenta.

2.  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez:

1)    lekarza pierwszego kontaktu (lekarza POZ, lekarza rodzinnego),

2)    pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę praktyki,

3)    położną POZ,

 • pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania,
 • pielęgniarkę opieki długoterminowej,
 • innych profesjonalistów medycznych.

3.  Kompetencje lekarza, pielęgniarki i położnej POZ określają przepisy szczególne.

 1. Podstawowa opieka zdrowotna jest pierwszym kontaktem pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. Działaniami podstawowej opieki zdrowotnej objęte są zarówno osoby chore, jak i zdrowe. W ramach POZ realizowane są zadania na rzecz ubezpieczonych, mające na celu:
 • zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom,
 • wykrywanie chorób,
 • leczenie,
 • inicjowanie działań diagnostyczno – leczniczych kontynuowanych następnie poza obszarem działania POZ przez specjalistów, szpital, sanatorium,
 • orzekanie o stanie zdrowia.

4a. GSPZPOZ zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy i ciągły, obejmujący wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji oraz zapewniający kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży oraz w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim – Filii.
 2. Świadczenia są wykonywane w godzinach podstawowej działalności POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych  od pracy, w miejscach wymienionych w ust. 5.
 3. GSPZPOZ zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8:00 i 18:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień – minimum 1 raz w tygodniu po godzinie 15:00.
 4. Świadczeniobiorcy przysługuje prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Wybór świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli, zwanym „deklaracją wyboru”. Wypełnione deklaracje wyboru GSPZPOZ przechowuje w swojej siedzibie. Zasady wypełniania, przechowywania i udostępniania deklaracji wyboru są określone w art. 56 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Pacjent ma prawo zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ na zasadach określonych w przepisach szczególnych. W tym celu składa w Kartotece GSPZPOZ nową deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki lub położnej POZ. Zmiana ta jest bezpłatna, jeżeli dokonuje się jej nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Opłata ta stanowi przychód podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (NFZ). Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.
 6. Przy rejestracji pacjentów prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest potwierdzane na podstawie dokumentu elektronicznego (system „EWUŚ”), zgodnie z przedstawionym numerem PESEL. W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie „EWUŚ”, pacjent – po okazaniu dokumentu tożsamości – może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie (według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia) o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku pacjentów małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wyżej wymienione oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rejestracja pacjentów prowadzona jest w pokoju „Rejestracja POZ”,  w godzinach pracy przychodni.
 7. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, świadczenie zdrowotne zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń.
 8. W przypadku nieobecności w pracy lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, wybranej przez pacjenta zgodnie ze złożoną „deklaracją wyboru”, świadczenia zdrowotnego udziela inny lekarz, pielęgniarka lub położna zatrudniona w GSPZPOZ.
 9. Lekarz POZ zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań służących zdrowiu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 10. Pacjent przyjmowany jest przez lekarza POZ bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach nagłych zachorowań i pomocy doraźnej, porady, niezbędne zabiegi i wizyty muszą być wykonane w dniu zgłoszenia.
 11. Lekarz POZ ma prawo kierowania ubezpieczonych, jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego tego wymaga, do konsultacji i leczenia w poradniach specjalistycznych.
 12. Lekarz POZ ma prawo kierowania ubezpieczonych do leczenia szpitalnego, w przypadkach gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych oraz do leczenia uzdrowiskowego w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia. Skierowanie do leczenia uzdrowiskowego wymaga potwierdzenia przez NFZ.
 13. Każdy pacjent posiada własną dokumentację medyczną, w której lekarz zapisuje wszelkie dane o procesie leczenia. Dokumentacja medyczna może być wydana pacjentowi w formie odpisów, wyciągów lub kopii zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Dokumentacja medyczna podlega ochronie na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 14. Pielęgniarki i położne POZ oraz pielęgniarki opieki długoterminowej udzielają kompleksowych świadczeń w środowisku świadczeniobiorcy. Kompetencje pielęgniarek i położnych określają przepisy szczególne.
 15. Pielęgniarka szkolna (w środowisku nauczania i wychowania) udziela kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uczniów objętych świadczeniami z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania. Pielęgniarka szkolna w szczególności: organizuje różne formy promocji zdrowia i profilaktyki chorób, realizuje plan badań przesiewowych, organizuje, realizuje lub współpracuje w realizacji szczepień ochronnych, prowadzi grupową profilaktykę fluorkową.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej realizowane są w szkole – w gabinecie medycyny szkolnej, a w przypadku braku gabinetu w szkole, świadczenia udzielane są w poradni medycyny szkolnej w Przychodniach POZ w Iłży i w Jasieńcu Iłżeckim – Filii. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku (dni robocze) w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych uczniów.

 1. Pielęgniarki opieki długoterminowej udzielają kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu oraz przygotowują chorego (i jego rodzinę) do samoopieki i samopielęgnacji, a także kształtują umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem POZ, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

Kompetencje pielęgniarek opieki długoterminowej oraz zasady kwalifikacji pacjentów do pielęgniarskiej opieki długoterminowej określają przepisy szczególne.

 1. Pomoc lekarską i pielęgniarską po godzinach pracy lekarza i pielęgniarki/położnej POZ, świadczą podmioty lecznicze wyłonione w drodze konkursu przez NFZ.
 2. Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. W przypadkach wyżej niewymienionych pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością, w sposób określony w § 28.
 3. Godziny pracy poszczególnych poradni oraz gabinetów, przedstawiają „Tygodniowe harmonogramy pracy poradni i gabinetów”, umieszczone na drzwiach wejściowych poradni, gabinetów i punktów.