Przychodnia specjalistyczna realizuje zadania w zakresie:

 

 • udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w ramach porad, sesji psychoterapii, wizyt domowych i innych świadczeń specjalistycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych,
 • udzielania świadczeń w poradni promocji zdrowia dotyczących w szczególności: edukacji zdrowotnej, zapobieganiu chorobom, lokalnej polityki zdrowotnej,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej i statystyczno – sprawozdawczej zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i innych organów.

 

Poradnia leczenia uzależnień

 

 • Pacjent poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, przyjmowany jest przez specjalistów bez skierowania, po uprzednim zarejestrowaniu wizyty w poradni leczenia uzależnień. Przy potwierdzaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej § 23 ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio.
 • Świadczenia w poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych udzielane są w ramach porad, sesji psychoterapii, wizyt domowych i innych świadczeń specjalnych dla osób uzależnionych. Szczegółowy zakres świadczeń oraz kompetencje specjalistów określają przepisy szczególne dotyczące leczenia uzależnień.
 • Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia diagnostyczne, niezbędne w toku leczenia.
 • Każdy pacjent poradni leczenia uzależnień od alkoholu i współuzależnienia ma prowadzoną dokumentację medyczną, w której uprawnieni specjaliści odnotowują wszelkie dane o procesie leczenia. Dokumentacja podlega przepisom o ochronie danych osobowych.
 • Świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych udzielane są od poniedziałku do piątku (dni robocze).

 

Poradnia promocji zdrowia

 

Do szczególnych zadań poradni promocji zdrowia należy wykonywanie zadań z zakresu:

 • edukacji zdrowotnej,
 • zapobiegania chorobom,
 • lokalnej polityki zdrowotnej,
 • Poradnia promocji zdrowia wdraża realizację programów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 • Zadania poradni realizują lekarze, pielęgniarki oraz położne POZ.

Nadzór zwierzchni nad pracą poradni sprawuje Zastępca Kierownika ds. Lecznictwa.