1. Podstawy prawne realizowania i koordynowania zadań obronnych:

 1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn zm.) (art. 6 ust. 2 pkt 8);
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach  (Dz. U. z 2012 r.  741 (§ 1 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 4, ust. 5 pkt 3 i ust. 6);
 3. na GSPZPOZ w Iłży nie nałożono szczególnych obowiązków w zakresie realizacji zadań obronnych;
 4. ambulatoryjną opiekę zdrowotną na potrzeby obronne utrzymuje się w takim samym wymiarze i zakresie, jak w czasie pokoju.

 

2. Charakterystyka geograficzna i gospodarcza obszaru działalności GSPZPOZ w Iłży.

 

Gmina Iłża położona jest w południowej części województwa mazowieckiego, graniczącej z województwem świętokrzyskim. Ukształtowanie gminy charakteryzują dwie wysoczyzny rozdzielone rzeką Iłżanka. Pierwszy płat wysoczyzny rozciąga się pomiędzy dolinami rzek:  Modrzejowicy i Iłżanki z kumulacją 242,1 m n.p.m. Wysoczyznę ze wszystkich stron nacinają suche, niekiedy głęboko wcięte (do 15 metrów) dolinki. Na wschód od rzeki Iłżanki rozciąga się drugi płat wysoczyzny z kumulacją 246 m n.p.m. rysujący się w rzeźbie jako wyraźny wał z szeregiem wzniosłości górujących nad otaczającym obszarem. Po północnej stronie tego wału, w okolicy wsi Piłatka, istnieją liczne wąwozy, których deniwelacja wynosi ok. 20 m. Lekko pochylona w kierunku północno-wschodnim strefa wzgórz iłżeckich przechodzi w wyraźne obniżenie pakosławsko – prędocińskie o szerokości ok. 3 km, a następnie w kierunku północno – zachodnim w rozległą dolinę rzeki Modrzejowicy.

W dorzeczu Iłżanki, przepływającej przez gminę Iłża, o średniej szerokości 6-7 metrów, średni stan wody wynosi 1 metr. W czasie stanów wyższych poziom wody może przekroczyć 2 metry, wówczas rzeka wylewa. Najwyższe stany wód w Iłżance przypadają na kwiecień, a najniższe na sierpień i wrzesień (0.56 m).

Według Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu współrzędne środka budynku przy ul. Bodzentyńskiej 17 – siedziby GSPZPOZ w Iłży, wynoszą:

5669606,52  7516390,54  w systemie EWMAPA ver. 5,13 z układu 1965 (wg Pisma znak: GKN I 7430-1-55/2003 z 11.08.2003 r.).

Rejon działania zakładu obejmujący gminę Iłża charakteryzuje się niską koncentracją przemysłu i handlu. Powierzchnia gminy Iłża wynosi 256,00 km2  (59,0 osób/km2), w tym powierzchnia miasta Iłża 17,00 km2 (315 osób/km2). W gminie Iłża zamieszkuje 15 216 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.), w tym 7 759 kobiet, natomiast w mieście Iłża odpowiednio: 4 991 i 2 567. Gminę charakteryzuje wysoki odsetek mieszkańców powyżej 60 roku życia (22,8%) oraz bardzo niski odsetek dzieci w wieku do 9 lat (10,05%).

Gmina dysponuje dobrą siecią dróg ułatwiającą dostęp do miejscowego Szpitala oraz innych placówek zdrowia: Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Iłży oraz filia w Jasieńcu Iłżeckim. Korzystnie ukształtowana sieć dróg sprzyja szybkiemu dotarciu jednostek ratownictwa do miejsc zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Gmina Iłża ma bezpośrednie połączenia komunikacyjne (drogowe) z gminami: Skaryszew, Kazanów, Ciepielów, Rzeczniów, Starachowice, Mirzec i Wierzbica. W granicach administracyjnych gminy występują drogi krajowe (Nr 9 – 18 km, nawierzchnia asfaltowa), wojewódzkie (Nr 747 – 6,7 km, nawierzchnia asfaltowa), powiatowe (82,7 km) oraz gminne (116,5 km). Przeciętne odległości od GSPZPOZ do najbliższych miast dysponujących oddziałami szpitalnymi wynoszą: do Radomia – 35 km, Starachowic – 25 km, Ostrowca – 30 km, Lipska – 30 km. Miasto Iłża – szpital na miejscu.

 

3. Przewidywane zagrożenia w czasie pokoju/wojny:

1. występowanie w rejonie ognisk epidemicznych chorób zakaźnych i zakażeń,
2. zagrożenia (skażenia) biologiczne,
3. zagrożenia (skażenia) chemiczne,
4. skażenia mikrobiologiczne i toksyczne w powietrzu, wodzie, żywności i przedmiotach codziennego użytku,
5. zagrożenia radiacyjne,
6. wypadki, urazy,
7. masowe straty sanitarne.

 

4. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży – charakterystyka

 

 1. GSPZPOZ w Iłży jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej powołanym przez Radę Miejską w Iłży, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), wpisanym do Rejestru Wojewody Mazowieckiego pod nr 14 – 000000022138  oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000309199.
 2. Statutowym celem działania GSPZPOZ w Iłży jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności, a w miarę możliwości, również kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.

– podstawowa opieka zdrowotna jest świadczeniem zdrowotnym diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym oraz pielęgnacyjnym z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

– ambulatoryjna opieka zdrowotna oznacza udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych,

– świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie Zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

 1. Do szczególnych zadań GSPZPOZ w Iłży należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 2. podstawowej opieki zdrowotnej (kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania,
 3. opieki długoterminowej (kompetencje pielęgniarki opieki długoterminowej),
 4. stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej,
 5. rentgenodiagnostyki stomatologicznej,
 6. diagnostyki laboratoryjnej,
 7. leczenia uzależnień,
 8. orzekania o stanie zdrowia,
 9. promocji zdrowia,
 10. szczepień ochronnych,
 11. transportu sanitarnego POZ,
 12. diagnostyki EKG, USG i spirometrii.

5. GSPZPOZ w Iłży udziela świadczeń zdrowotnych w rejonie zapobiegawczym obejmującym gminę Iłża oraz  okoliczne miejscowości. W skład GSPZPOZ w Iłży wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 1. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży ul. Bodzentyńska Nr 17,
 2. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim Nr 79 – Filia,
 3. Przychodnia Stomatologiczna w Iłży ul. Bodzentyńska Nr 17,
 4. Przychodnia Specjalistyczna w Iłży ul. Bodzentyńska Nr 17,

Działalnością GSPZPOZ w Iłży kieruje Kierownik Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników.

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w Iłży i w Jasieńcu Iłżeckim) realizują zadania  związane w szczególności z:

 1. badaniem i poradą lekarską w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,
 3. opieką nad zdrowym dzieckiem,
 4. zapobieganiem urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone kalendarzem szczepień,
 5. diagnostyką laboratoryjną, EKG, USG i spirometrią,
 6. kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej,
 7. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 8. orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy,
 9. realizacją zabiegów medycznych na zlecenie lekarza POZ,
 10. opieką lekarsko – pielęgniarską w domu chorego,
 11. transportem sanitarnym POZ,
 12. promocją zdrowia i profilaktyką chorób,
 13. zadaniami pielęgniarki praktyki,
 14. zadaniami pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 15. zadaniami pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania,
 16. zadaniami pielęgniarki w domowej opiece długoterminowej,
 17. prowadzeniem dokumentacji medycznej i statystyczno – sprawozdawczej zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia  i innych organów,

Przychodnia Stomatologiczna w Iłży realizuje zadania związane w szczególności z:

 1. udzielaniem indywidualnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii ogólnej,
 2. udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu protetyki stomatologicznej,
 3. udzielaniem świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży,
 4. badaniem i poradą stomatologiczną
 5. profilaktyką i oświatą zdrowotną,
 6. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 7. orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy,
 8. prowadzeniem dokumentacji medycznej i statystyczno – sprawozdawczej zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i innych organów,

Przychodnia Specjalistyczna w Iłży realizuje zadania w zakresie:

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w ramach porad, sesji psychoterapii, wizyt domowych i innych świadczeń specjalistycznych dla osób uzależnionych, w tym dla dzieci i młodzieży,
 2. udzielania świadczeń w poradni promocji zdrowia dotyczących w szczególności: edukacji zdrowotnej, zapobieganiu chorobom, lokalnej polityki zdrowotnej,
 3. prowadzenia dokumentacji medycznej i statystyczno – sprawozdawczej zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i innych organów.
 4. GSPZPOZ w Iłży dysponuje karetką transportową (z miejscami do siedzenia i do leżenia) wyposażoną w nosze sanitarne i krzesełko kardiologiczne oraz samochodem sanitarnym (ambulansem) typu A1 wg PN-EN-1789:2008, wyposażonym m.in. w:

– nosze samojezdne Ferno,

– krzesełko kardiologiczne,

– instalacje tlenową,

– ssak ręczny,

– nosze płachtowe,

– butlę tlenową.

Samochód ten spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Zakład zatrudnia wg stanu na dzień 01.01.2016 r.* następujący personel medyczny:

 1. 6 lekarzy POZ
 2. 3 lekarzy stomatologów,
 3. 1 psychologa,
 4. 15 pielęgniarek i 2 położne,
 5. 2 techników analityki medycznej,
 6. 1 higienistkę stomatologiczną,
 7. 2 asystentki stomatologiczne,
 8. 1 kierowcę samochodu sanitarnego.

Przychodnie GSPZPOZ: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologiczna oraz Specjalistyczna zlokalizowane są w jednym budynku, murowanym, dwukondygnacyjnym z dwoma wejściami do budynku. Budynek wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, energetyczną, centralnego ogrzewania oraz telekomunikacyjną. Wejście do budynku wyposażone jest w dźwig osobowy oraz w pochylnię przystosowaną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Budynek zaopatrywany jest w wodę z wodociągu miejskiego. Dostawcą ciepłej wody oraz czynnika grzewczego do instalacji c.o. jest SPZZOZ – Szpital w Iłży. Każda z przychodni liczy do 6 gabinetów lekarskich. Pomieszczeniami wspólnymi dla poszczególnych przychodni są: korytarze, sanitariaty dla pacjentów, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne, śmietnik oraz składzik porządkowy przeznaczony do składowania brudnej bielizny.

Budynek, w którym zlokalizowane są przychodnie nie jest przeznaczony na inne cele oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych. GSPZPOZ w Iłży jest użytkownikiem 2/5 części budynku, pozostałe 3/5 powierzchni użytkuje SPZZOZ – Szpital w Iłży.

Przychodnia POZ w Jasieńcu Iłżeckim zlokalizowana jest w budynku parterowym, murowanym, z dwoma wejściami do budynku. Dostawcą czynnika grzewczego do instalacji c.o. jest Dom Kultury w Iłży – właściciel lokalnej kotłowni.

Przychodnia dysponuje jednym gabinetem lekarskim oraz jednym gabinetem zabiegowym. Budynek stanowi własność Gminy Iłża. GSPZPOZ jest użytkownikiem  budynku (umowa użyczenia).

GSPZPOZ w Iłży dysponuje następującym sprzętem diagnostycznym (medycznym): 2 aparatami USG z głowicami do badania jamy brzusznej, 3 aparatami EKG, w tym 1 z przystawką spirometryczną  oraz 2 przenośne walizkowe, defibrylatorem walizkowym, stetoskopami lekarskimi, otoskopami, sprzętem AMBU, zestawami p/wstrząsowymi, 2 sterylizatorami, sprzętem jednorazowego użytku.

GSPZPOZ udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach: 800 – 1800 (Przychodnia POZ w Iłży) oraz w godzinach: 725 – 1500 (Przychodnia POZ w Jasieńcu Iłżeckim – Filia).

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej:

 1. a) do wglądu w siedzibie GSPZPOZ,
 2. b) poprzez sporządzenie jej odpisów, wyciągów lub kopii.

 

Dokumentację medyczną wydaje się nieodpłatnie.

 

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych GSPZPOZ w Iłży ustala Kierownik GSPZPOZ w trybie zarządzenia.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością
 1. Zaświadczenie lekarskie wydane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczyciel i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie jest wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie – 35,00 zł.
 2. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną wydane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie jest wydawane dla celów uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 35,00 zł.
 3. Transport pacjenta na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego niewynikający z konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym ani potrzeby zachowania ciągłości leczenia – 1,00 zł/km + 25,00 zł/godz.
 4. Transport pacjenta na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego niewynikający z konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym ani potrzeby zachowania ciągłości leczenia w przypadku stwierdzenia chorób krwi i narządów krwiotwórczych, nowotworowych, oczu, przemiany materii, psychicznych i zaburzeń zachowania, skóry i tkanki podskórnej, układu krążenia, moczowo-płciowego, nerwowego, oddechowego, ruchu, trawiennego, wydzielania wewnętrznego, chorób zakaźnych                                   i pasożytniczych, urazów i zatruć, wad rozwojowych, zniekształceń i aberracji chromosomowych, gdy ze zlecenia wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 60% ceny, o której mowa w ust. 3.
 5. Transport pacjenta na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy miejsce udzielania świadczenia wskazane skierowaniem na transport sanitarny nie jest najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie – różnica odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym, wskazanym w skierowaniu na transport sanitarny x stawka określona w ust. 3.