1. Podstawy prawne realizowania i koordynowania zadań obronnych:

 1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn zm.) (art. 6 ust. 2 pkt 8);
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach  (Dz. U. z 2012 r.  741 (§ 1 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 4, ust. 5 pkt 3 i ust. 6);
 3. na GSPZPOZ w Iłży nie nałożono szczególnych obowiązków w zakresie realizacji zadań obronnych;
 4. ambulatoryjną opiekę zdrowotną na potrzeby obronne utrzymuje się w takim samym wymiarze i zakresie, jak w czasie pokoju.

 

2. Charakterystyka geograficzna i gospodarcza obszaru działalności GSPZPOZ w Iłży.

 

Gmina Iłża położona jest w południowej części województwa mazowieckiego, graniczącej z województwem świętokrzyskim. Ukształtowanie gminy charakteryzują dwie wysoczyzny rozdzielone rzeką Iłżanka. Pierwszy płat wysoczyzny rozciąga się pomiędzy dolinami rzek:  Modrzejowicy i Iłżanki z kumulacją 242,1 m n.p.m. Wysoczyznę ze wszystkich stron nacinają suche, niekiedy głęboko wcięte (do 15 metrów) dolinki. Na wschód od rzeki Iłżanki rozciąga się drugi płat wysoczyzny z kumulacją 246 m n.p.m. rysujący się w rzeźbie jako wyraźny wał z szeregiem wzniosłości górujących nad otaczającym obszarem. Po północnej stronie tego wału, w okolicy wsi Piłatka, istnieją liczne wąwozy, których deniwelacja wynosi ok. 20 m. Lekko pochylona w kierunku północno-wschodnim strefa wzgórz iłżeckich przechodzi w wyraźne obniżenie pakosławsko – prędocińskie o szerokości ok. 3 km, a następnie w kierunku północno – zachodnim w rozległą dolinę rzeki Modrzejowicy.

W dorzeczu Iłżanki, przepływającej przez gminę Iłża, o średniej szerokości 6-7 metrów, średni stan wody wynosi 1 metr. W czasie stanów wyższych poziom wody może przekroczyć 2 metry, wówczas rzeka wylewa. Najwyższe stany wód w Iłżance przypadają na kwiecień, a najniższe na sierpień i wrzesień (0.56 m).

Według Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu współrzędne środka budynku przy ul. Bodzentyńskiej 17 – siedziby GSPZPOZ w Iłży, wynoszą:

5669606,52  7516390,54  w systemie EWMAPA ver. 5,13 z układu 1965 (wg Pisma znak: GKN I 7430-1-55/2003 z 11.08.2003 r.).

Rejon działania zakładu obejmujący gminę Iłża charakteryzuje się niską koncentracją przemysłu i handlu. Powierzchnia gminy Iłża wynosi 256,00 km2  (59,0 osób/km2), w tym powierzchnia miasta Iłża 17,00 km2 (315 osób/km2). W gminie Iłża zamieszkuje 15 216 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.), w tym 7 759 kobiet, natomiast w mieście Iłża odpowiednio: 4 991 i 2 567. Gminę charakteryzuje wysoki odsetek mieszkańców powyżej 60 roku życia (22,8%) oraz bardzo niski odsetek dzieci w wieku do 9 lat (10,05%).

Gmina dysponuje dobrą siecią dróg ułatwiającą dostęp do miejscowego Szpitala oraz innych placówek zdrowia: Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Iłży oraz filia w Jasieńcu Iłżeckim. Korzystnie ukształtowana sieć dróg sprzyja szybkiemu dotarciu jednostek ratownictwa do miejsc zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Gmina Iłża ma bezpośrednie połączenia komunikacyjne (drogowe) z gminami: Skaryszew, Kazanów, Ciepielów, Rzeczniów, Starachowice, Mirzec i Wierzbica. W granicach administracyjnych gminy występują drogi krajowe (Nr 9 – 18 km, nawierzchnia asfaltowa), wojewódzkie (Nr 747 – 6,7 km, nawierzchnia asfaltowa), powiatowe (82,7 km) oraz gminne (116,5 km). Przeciętne odległości od GSPZPOZ do najbliższych miast dysponujących oddziałami szpitalnymi wynoszą: do Radomia – 35 km, Starachowic – 25 km, Ostrowca – 30 km, Lipska – 30 km. Miasto Iłża – szpital na miejscu.

 

3. Przewidywane zagrożenia w czasie pokoju/wojny:

1. występowanie w rejonie ognisk epidemicznych chorób zakaźnych i zakażeń,
2. zagrożenia (skażenia) biologiczne,
3. zagrożenia (skażenia) chemiczne,
4. skażenia mikrobiologiczne i toksyczne w powietrzu, wodzie, żywności i przedmiotach codziennego użytku,
5. zagrożenia radiacyjne,
6. wypadki, urazy,
7. masowe straty sanitarne.

 

4. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży – charakterystyka

 

 1. GSPZPOZ w Iłży jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej powołanym przez Radę Miejską w Iłży, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), wpisanym do Rejestru Wojewody Mazowieckiego pod nr 14 – 000000022138  oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000309199.
 2. Statutowym celem działania GSPZPOZ w Iłży jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności, a w miarę możliwości, również kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.

– podstawowa opieka zdrowotna jest świadczeniem zdrowotnym diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym oraz pielęgnacyjnym z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

– ambulatoryjna opieka zdrowotna oznacza udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych,

– świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie Zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

 1. Do szczególnych zadań GSPZPOZ w Iłży należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 2. podstawowej opieki zdrowotnej (kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania,
 3. opieki długoterminowej (kompetencje pielęgniarki opieki długoterminowej),
 4. stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej,
 5. rentgenodiagnostyki stomatologicznej,
 6. diagnostyki laboratoryjnej,
 7. leczenia uzależnień,
 8. orzekania o stanie zdrowia,
 9. promocji zdrowia,
 10. szczepień ochronnych,
 11. transportu sanitarnego POZ,
 12. diagnostyki EKG, USG i spirometrii.

5. GSPZPOZ w Iłży udziela świadczeń zdrowotnych w rejonie zapobiegawczym obejmującym gminę Iłża oraz  okoliczne miejscowości. W skład GSPZPOZ w Iłży wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 1. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży ul. Bodzentyńska Nr 17,
 2. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim Nr 79 – Filia,
 3. Przychodnia Stomatologiczna w Iłży ul. Bodzentyńska Nr 17,
 4. Przychodnia Specjalistyczna w Iłży ul. Bodzentyńska Nr 17,

Działalnością GSPZPOZ w Iłży kieruje Kierownik Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników.

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w Iłży i w Jasieńcu Iłżeckim) realizują zadania  związane w szczególności z:

 1. badaniem i poradą lekarską w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,
 3. opieką nad zdrowym dzieckiem,
 4. zapobieganiem urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone kalendarzem szczepień,
 5. diagnostyką laboratoryjną, EKG, USG i spirometrią,
 6. kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej,
 7. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 8. orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy,
 9. realizacją zabiegów medycznych na zlecenie lekarza POZ,
 10. opieką lekarsko – pielęgniarską w domu chorego,
 11. transportem sanitarnym POZ,
 12. promocją zdrowia i profilaktyką chorób,
 13. zadaniami pielęgniarki praktyki,
 14. zadaniami pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 15. zadaniami pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania,
 16. zadaniami pielęgniarki w domowej opiece długoterminowej,
 17. prowadzeniem dokumentacji medycznej i statystyczno – sprawozdawczej zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia  i innych organów,

Przychodnia Stomatologiczna w Iłży realizuje zadania związane w szczególności z:

 1. udzielaniem indywidualnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii ogólnej,
 2. udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu protetyki stomatologicznej,
 3. udzielaniem świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży,
 4. badaniem i poradą stomatologiczną
 5. profilaktyką i oświatą zdrowotną,
 6. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 7. orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy,
 8. prowadzeniem dokumentacji medycznej i statystyczno – sprawozdawczej zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i innych organów,

Przychodnia Specjalistyczna w Iłży realizuje zadania w zakresie:

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w ramach porad, sesji psychoterapii, wizyt domowych i innych świadczeń specjalistycznych dla osób uzależnionych, w tym dla dzieci i młodzieży,
 2. udzielania świadczeń w poradni promocji zdrowia dotyczących w szczególności: edukacji zdrowotnej, zapobieganiu chorobom, lokalnej polityki zdrowotnej,
 3. prowadzenia dokumentacji medycznej i statystyczno – sprawozdawczej zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i innych organów.
 4. GSPZPOZ w Iłży dysponuje karetką transportową (z miejscami do siedzenia i do leżenia) wyposażoną w nosze sanitarne i krzesełko kardiologiczne oraz samochodem sanitarnym (ambulansem) typu A1 wg PN-EN-1789:2008, wyposażonym m.in. w:

– nosze samojezdne Ferno,

– krzesełko kardiologiczne,

– instalacje tlenową,

– ssak ręczny,

– nosze płachtowe,

– butlę tlenową.

Samochód ten spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Zakład zatrudnia wg stanu na dzień 01.01.2016 r.* następujący personel medyczny:

 1. 6 lekarzy POZ
 2. 3 lekarzy stomatologów,
 3. 1 psychologa,
 4. 15 pielęgniarek i 2 położne,
 5. 2 techników analityki medycznej,
 6. 1 higienistkę stomatologiczną,
 7. 2 asystentki stomatologiczne,
 8. 1 kierowcę samochodu sanitarnego.

Przychodnie GSPZPOZ: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologiczna oraz Specjalistyczna zlokalizowane są w jednym budynku, murowanym, dwukondygnacyjnym z dwoma wejściami do budynku. Budynek wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, energetyczną, centralnego ogrzewania oraz telekomunikacyjną. Wejście do budynku wyposażone jest w dźwig osobowy oraz w pochylnię przystosowaną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Budynek zaopatrywany jest w wodę z wodociągu miejskiego. Dostawcą ciepłej wody oraz czynnika grzewczego do instalacji c.o. jest SPZZOZ – Szpital w Iłży. Każda z przychodni liczy do 6 gabinetów lekarskich. Pomieszczeniami wspólnymi dla poszczególnych przychodni są: korytarze, sanitariaty dla pacjentów, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne, śmietnik oraz składzik porządkowy przeznaczony do składowania brudnej bielizny.

Budynek, w którym zlokalizowane są przychodnie nie jest przeznaczony na inne cele oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych. GSPZPOZ w Iłży jest użytkownikiem 2/5 części budynku, pozostałe 3/5 powierzchni użytkuje SPZZOZ – Szpital w Iłży.

Przychodnia POZ w Jasieńcu Iłżeckim zlokalizowana jest w budynku parterowym, murowanym, z dwoma wejściami do budynku. Dostawcą czynnika grzewczego do instalacji c.o. jest Dom Kultury w Iłży – właściciel lokalnej kotłowni.

Przychodnia dysponuje jednym gabinetem lekarskim oraz jednym gabinetem zabiegowym. Budynek stanowi własność Gminy Iłża. GSPZPOZ jest użytkownikiem  budynku (umowa użyczenia).

GSPZPOZ w Iłży dysponuje następującym sprzętem diagnostycznym (medycznym): 2 aparatami USG z głowicami do badania jamy brzusznej, 3 aparatami EKG, w tym 1 z przystawką spirometryczną  oraz 2 przenośne walizkowe, defibrylatorem walizkowym, stetoskopami lekarskimi, otoskopami, sprzętem AMBU, zestawami p/wstrząsowymi, 2 sterylizatorami, sprzętem jednorazowego użytku.

GSPZPOZ udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach: 800 – 1800 (Przychodnia POZ w Iłży) oraz w godzinach: 725 – 1500 (Przychodnia POZ w Jasieńcu Iłżeckim – Filia).