Organizacja i porządek udzielania świadczeń stomatologicznych

 

 • Świadczeniobiorca (ubezpieczony) ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Pacjent przyjmowany jest przez lekarza dentystę bez skierowania, po uprzednim zarejestrowaniu wizyty w poradni stomatologicznej (kartotece). Przy potwierdzaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio.
 • Pacjent z bólem przyjmowany jest poza ustalonym dziennym planem przyjęć.
 • Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia jako świadczenia gwarantowane.
 • Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób.
 • Każdy pacjent posiada własną dokumentację medyczną, w której lekarz zapisuje wszelkie dane o procesie leczenia. Dokumentacja medyczna może być wydana pacjentowi w formie odpisów, wyciągów lub kopii zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Dokumentacja medyczna podlega ochronie na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 • Świadczenia stomatologiczne udzielane są przez lekarzy dentystów oraz lekarzy dentystów specjalistów pierwszego lub drugiego stopnia. Świadczenia udzielane są w Przychodni Stomatologicznej w Iłży (świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki oraz rentgenodiagnostyki stomatologicznej).
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku (dni robocze), w godzinach 8:00 – 18:00.

 

 

Przychodnia stomatologiczna realizuje zadania związane w szczególności z:

 

 • udzielaniem indywidualnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii ogólnej,
 • udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 • udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu protetyki stomatologicznej,
 • udzielanie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem świadczeń w zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej,
 • badaniem i poradą stomatologiczną,
 • profilaktyką i oświatą zdrowotną,
 • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 • orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy,
 • prowadzeniem dokumentacji medycznej i statystyczno – sprawozdawczej zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia  i innych organów.